Elérhetőségek

Székely Dénes

5500 Gyomaendrőd,
Békés megye

Telefon: 20/7736095

Aktualitások

2015. január 22., 08:10Díjtámogatott biztosítás 2015 törvény

19/2014. (X. 29.) FM rendelet
A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

19/2014. (X. 29.) FM rendelet
a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

 


A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2)
bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:


1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
1. biztosítási esemény: tűzkár, valamint a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.) 2. § 7. pontja szerinti elemi káresemény a belvízkár kivételével;
2. kárakta: a biztosító belső szabályzatában előírt, a szolgáltatás összegének megállapításához szükséges iratokat tartalmazó
nyilvántartás;
3. MEPAR szerinti blokkazonosító: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 1. §
b) pontja szerinti blokkazonosító;
4. mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a
belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet;
5. tűz: természeti esemény, így többek között villámcsapás, szárazság, öngyulladás által kiváltott, anyagi változásokkal együtt járó
oxidációs folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan és terjedőképesen hő-, láng-, fény- és füsthatás
kíséretében;
6. tűzkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben természeti jelenség következtében kialakuló tűz miatt bekövetkezett
olyan káresemény, amely üzemi szinten a növénykultúra 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenését okozza;
7-10.


2. Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás és a támogatási kérelem benyújtása


2. § (1) Az Mkk. tv. 2. § 23. pontja szerinti, mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. számú mellékletében megfogalmazott
mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: mezőgazdasági termelő) az Mkk. tv. 2. § 11.
pontja szerinti használatban lévő termőföldje vonatkozásában megkötött, az Mkk. tv.-ben és az e rendeletben foglalt feltételeknek
megfelelő
a) a 4. § szerinti csomagbiztosítás keretében kötött „A” típusú,
b) az 5. § szerinti „B” típusú,
c) a 6. § szerinti „C” típusú
mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához támogatást vehet igénybe.
(2) A támogatás igénybevételéhez a mezőgazdasági termelőnek a biztosítási ajánlat megtételét követő öt napon belül kell benyújtania a
4. melléklet szerinti adattartalmú kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által közleményben a
honlapján közzétett nyomtatványon a biztosítási ajánlat másolatával együtt (a továbbiakban együtt: támogatási kérelem) az MVH-hoz.
Támogatási kérelem legkésőbb tárgyév május 31-ig nyújtható be.
(3) Amennyiben a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtásakor nem kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel
az eljárási törvény szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerben, úgy legkésőbb a támogatási kérelem MVH-hoz történő benyújtásával
egyidejűleg köteles kezdeményezni az MVH-nál az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe történő felvételét.
(4) A támogatási kérelem tartalmi és formai megfelelőségének vizsgálatát követően a kérelem befogadásáról az MVH a biztosítási
ajánlat beérkezését követő két hónapon belül végzést hoz.
(5) A támogatási kérelem befogadása nem értékelhető úgy, hogy a támogatási feltételeket az ügyfél teljesítette. Amennyiben az ügyfél
több támogatási kérelmet nyújt be, úgy a befogadásra került támogatási kérelmekről az MVH együttesen dönt.
(6) A mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmében nyilatkozik arról, hogy
a) a 3. §-ban foglaltak szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződést kíván kötni,
b) megismerte a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint
c) hozzájárul ahhoz, hogy az egységes kérelmében a használatában lévő terület vonatkozásában feltüntetett adatokat az MVH
továbbítsa a vele szerződő biztosítónak.


3. A díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződés általános feltételei


3. § (1) Mezőgazdasági biztosítás díjához támogatás csak olyan mezőgazdasági biztosítási szerződéshez vehető igénybe,
a) amely tartalmazza
aa) a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási tv.) szerinti ügyfélazonosítóját,
ab) a kockázatviselés helyét (MEPAR szerinti blokkazonosító),
ac) a biztosítási eseményt,
ad) a biztosítási szerződéssel fedezett gazdasági veszteségeket,
ae) az egyes biztosítási események vonatkozásában a különös biztosítási feltételeket,
af) biztosított termelők szerinti bontásban - a biztosító, a biztosított, illetve a szerződő fél eljárási törvény szerinti ügyfélazonosítójának
feltüntetése mellett - és „A”, „B”, „C” típusonként összesítve az egységes kérelemben bejelentett terület és az azon
feltüntetett hasznosítási kóddal és az esetlegesen az adott hasznosítási kódhoz tartozó pontos megnevezéssel jelzett növénykultúrák (a
továbbiakban együtt: növénykultúra) feltüntetésével az adó nélkül számított biztosítási díjat, és - amennyiben a szerződés ezt tartalmazza -
a kármentességi kedvezménnyel csökkentett, adó nélkül számított biztosítási díjat,
ag) azon szerződési kitételt, amely szerint a kár mértéke az Mkk. tv., valamint e rendelet alapján kerül megállapításra,
ah) a biztosítás „A”, „B”, „C” típusára való hivatkozást,
ai) az eljárási törvény szerint, kérelemre nyilvántartásba vett biztosító arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy „A”, „B”, és „C” típusú
biztosítási konstrukció szerinti bontásban tárgyév október 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton a biztosítási szerződés alapján
elkészített kötvény sorszámát is tartalmazó, az af) pont szerinti biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolást állít ki az MVH honlapján
vagy a kormányzati portálon keresztül elérhető, az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével
hozzáférhető felületen,
aj) a mezőgazdasági termelő nyilatkozatát az Mkk. tv. 2. § 26. pontja szerinti referenciahozamról,
ak) a mezőgazdasági termelő hozzájárulását ahhoz, hogy a biztosító az e rendelet alapján megkötött biztosítási szerződés adatai közül a
7. § (1) bekezdésben meghatározott adatokat legkésőbb elektronikus úton tárgyév szeptember 30-ig megküldheti az MVH részére;
b) amely a szerződésen egyértelműen feltüntetett, legfeljebb egy éves időszak termelésére vonatkozik a naptári év megjelölésével;
c) amelyben az „A”, „B” és „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretébe tartozó feltételek mind egymástól, mind pedig más
kockázatoktól elkülönítve kerülnek megállapításra;
d) amelyben a biztosítási szerződéssel lefedett terület vonatkozásában a kárküszöb
da) minden biztosítás típus esetében meghaladja a károsodással érintett területre eső biztosítási összeg 30%-át,
db) az Mkk. tv. 2. § 10. pontja szerinti felhőszakadáskár és az Mkk. tv. 2. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági árvízkár kockázatoknál a
károsodott növénytábla biztosítási összegének 40%-a,
dc) az Mkk. tv. 2. § 2. pontja szerinti aszálykár és Mkk. tv. 2. § 30a. pontja szerinti tavaszi fagykár kockázatok esetében üzemenként és
növénykultúránként, Mkk. tv. 2. § 32a. pontja szerinti téli fagykár esetében táblánként nem haladja meg az 50%-ot;
e) amely szövegszerűen tartalmazza, hogy a biztosító a szerződéskötés során annak tudatában jár el, hogy az ügyfél a szerződés tárgyát
képező mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatást kíván igénybe venni;
f) amely rögzíti, hogy a szerződés hatálya alá tartozó biztosítási esemény bekövetkezte esetén a biztosító káraktát készít, amely
tartalmazza:
fa) a biztosított nevét, lakcímét, székhelyét, ügyfél-azonosítóját,
fb) a károsodott növénykultúra nevét,
fc) a károsodott növénykultúra üzemi szintű területének nagyságát,
fd) a károsodott növénykultúra biztosítási értékét hektáronként,
fe) a kárt vagy károkat okozó biztosítási eseményt vagy biztosítási eseményeket,
ff) a hozamcsökkenés becsült mértékét és forintosított értékét,
fg) a biztosítási esemény Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer szerinti azonosító helyét [blokkazonosító, valamint a (11)
bekezdés szerinti elektronikus felületen történő adatfeltöltés esetén táblasorszám],
fh) a károsodott terület nagyságát, és
fi) a kifizetett kártérítés összegét;
g) amely kizárólag a biztosítási események miatti gazdasági veszteségeket fedezi;
h) amely szerint a biztosító csak abban az esetben fizet kártérítést, ha a biztosítási eseményt kiváltó időjárási jelenség bekövetkeztét
ha) tűz esetén a tűzeset bekövetkezésének a tényét a tűzeset helye szerint illetékes hatóság igazolja,
hb) nem tűz által okozott egyéb biztosítási esemény vonatkozásában az Országos Meteorológiai Szolgálat a rendelkezésére álló adatok
alapján az Mkk. tv. 14. § (4) bekezdése szerint vagy külön eljárásban igazolja, indokolt esetben az Országos Vízügyi Főigazgatóság,
valamint az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága bevonásával;
i) amely tartalmazza a mezőgazdasági termelő hozzájárulását, amely alapján a biztosító a megkötött mezőgazdasági biztosítási
szerződés adatait átadhatja az MVH részére; és
j) amely alapján a biztosító a tényleges veszteséget meghaladó kártérítést nem fizet.
(2) Egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra kizárólag egy
mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtható támogatás. Amennyiben a mezőgazdasági termelő egyazon területen ugyanarra a
növénykultúrára több díjtámogatott mezőgazdasági biztosítási szerződés alapján igényel támogatást, úgy támogatás kizárólag a
legkorábban megkötött biztosítási szerződés szerinti díj után nyújtható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához csak abban a naptári évben igényelhető támogatás, amely
naptári év termelésére a szerződés vonatkozik.
(4) Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik az (1) bekezdés a) pont aj) alpontjában meghatározott adatokkal, úgy a
megelőző ötéves időszak legmagasabb és legalacsonyabb értékeinek kizárásával képzett hároméves, a biztosítási szerződéssel lefedett
terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál elérhető, az adott növénykultúrára és az adott évekre
vonatkozó megyei vagy országos átlagtermés-adatokat kell figyelembe venni.
(5) Támogatás csak a biztosított mezőgazdasági termelőre vonatkozó, a 4-6. §-ban meghatározott biztosítási szerződés szerinti
díjelőírás teljes összegének megfizetése esetén nyújtható.
(6) A mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági biztosítási szerződéshez az 1. melléklet szerinti terület- és hozamadatokat az erre a
célra létrehozott elektronikus felületen is jogosult megadni, amely önmagában nem minősül ajánlatkérésnek. A mezőgazdasági termelő
által megadott adatok az Mkk. tv. 18. § (1) bekezdése szerinti adatbázisban tárolásra kerülnek.
(7) Az 1. melléklet szerinti adatok elektronikus úton történő megadására meghatalmazott vagy technikai közreműködő igénybevétele
esetén a meghatalmazott és a technikai közreműködő eljárására, a vélelmezett örökös eljárására, valamint az elektronikus
kapcsolattartásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi rendelet
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


4. Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása


4. § (1) Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a 2. mellékletben meghatározott növénykultúrákra köthető mezőgazdasági
biztosítási szerződés.
(2) Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra vonatkozásában értelmezhető alábbi biztosítási
események mindegyikére együttesen köthető mezőgazdasági biztosítás:
a) jégesőkár,
b) aszálykár,
c) elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár,
d) téli fagykár,
e) tavaszi fagykár,
f) felhőszakadás kár,
g) viharkár,
h) tűzkár.
(3) A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített biztosítási események bekövetkeztét és valamely érintett, az (1)
bekezdés szerinti növénykultúra károsodását a káraktával igazolja.


5. A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása


5. § (1) A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a 3. mellékletben meghatározott növénykultúrákra köthető mezőgazdasági
biztosítási szerződés.
(2) A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a következő biztosítási eseményekre köthető mezőgazdasági biztosítás:
a) jégesőkár,
b) téli fagykár,
c) viharkár,
d) tűzkár.
(3) A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített biztosítási események bekövetkeztét és valamely érintett, az (1)
bekezdés szerinti növénykultúra károsodását a káraktával igazolja.


6. A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása


6. § (1) A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás a 4-5. §-ban nem szereplő biztosítási konstrukciókat tartalmazza.
(2) A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az (1) bekezdés figyelembevételével az adott évi egységes kérelem benyújtásáról
szóló MVH közlemény mellékletében felsorolt releváns növénykultúrára köthető biztosítás.
(3) A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az (1) bekezdés figyelembevételével a következő biztosítási eseményekre köthető
mezőgazdasági biztosítás:
a) jégesőkár,
b) aszálykár,
c) elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár,
d) téli fagykár,
e) tavaszi fagykár,
f) felhőszakadás kár,
g) viharkár,
h) tűzkár.
(4) A biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített biztosítási események bekövetkeztét és az érintett, (2) bekezdés
szerinti növénykultúra károsodását káraktával igazolja.


7. A támogatási kérelem elbírálása, a támogatás kifizetése


7. § (1) A biztosító a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződés adatai közül a biztosított mezőgazdasági termelőnkénti bontásban
a szerződéskötés dátumára, a kötvényszámra, a biztosítási eseményre, a módozatra, a biztosított növénykultúrára, a hozamra, a területre, a
blokkazonosítókra, és „A”, „B”, „C” típusonként a díjelőírásra vonatkozó adatokat legkésőbb a tárgyév szeptember 30-ig elektronikus
úton benyújtja az MVH részére.
(2) Amennyiben a 3. § szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződésben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, úgy a 2. § (2)
bekezdésében meghatározott támogatási kérelmet a szerződő fél nyújtja be az MVH-hoz azzal, hogy az egyes biztosítottak
vonatkozásában kitöltött 4. melléklet szerinti kérelemhez egy biztosítási ajánlatot, valamint a (3) bekezdés a) pontja szerinti
meghatalmazás másolati példányát mellékeli.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a mezőgazdasági biztosítási szerződés után e rendelet szerinti támogatás csak abban az esetben
vehető igénybe, ha
a) a biztosított mezőgazdasági termelő az MVH által közleményben rendszeresített nyomtatványon meghatalmazza a szerződő felet a
biztosítási szerződés megkötésére és a támogatási kérelem benyújtására és
b) a biztosított mezőgazdasági termelő a biztosítási díjat a szerződő félnek megfizeti, és a szerződő fél a 3. § (1) bekezdés a) pont af)
alpontja szerinti biztosítási díj megfizetését tárgyév október 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton az MVH honlapján vagy a
kormányzati portálon keresztül elérhető, az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető
felületen díjfizetésről szóló igazolás kiállításával igazolja.
(4) A mezőgazdasági biztosítás 3. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja szerinti díjához nyújtott támogatás iránti kérelmet az (1)-(3)
bekezdésben meghatározott, a biztosító által elektronikus úton szolgáltatott adatok és a beküldött dokumentumok alapján - figyelemmel az
Mkk. tv. 16. § (4) bekezdésére - az MVH bírálja el.
(5) A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról az MVH legkésőbb tárgyév december 10-ig hoz döntést.
(6) A támogatási összeg a tárgyév szeptember 30-ig megküldött díjelőírási adatok alapján, a biztosító 3. § (1) bekezdés a) pont ai)
alpontja, illetve a szerződő fél (3) bekezdés b) pontja szerinti díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra.
(7) Nem nyújtható támogatás olyan mezőgazdasági termelő részére,
a) aki az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, és
b) akivel szemben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat van érvényben, amely a támogatást
jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.
(8) Amennyiben a biztosító a mezőgazdasági biztosítási szerződés alapján üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meg nem haladó
mértékű hozamcsökkenést okozó egyéb biztosítási események vagy a biztosítási eseményeken kívül más események után is fizet
kártérítést, úgy támogatás kizárólag a mezőgazdasági biztosítási szerződés és az ennek alapján kiállított számla egyértelműen elkülönült,
3. § (1) bekezdésnek megfelelő feltételeket tartalmazó része után vehető igénybe.
(9) Az üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést a biztosító saját helyszíni ellenőrzése és
nyilvántartása alapján, biztosítói termésadatok hiányában a mezőgazdasági termelő által átadott adatok, tények felhasználásával vagy más,
a mezőgazdasági biztosítási szerződésben rögzített módon kell megállapítani.


8. A támogatás mértéke
8. §
9. § (1) A 4-6. §-ban meghatározott mezőgazdasági biztosítások díjához a nettó biztosítási díj legfeljebb 65%-ának megfelelő mértékű
támogatás vehető igénybe. A rendelkezésre álló keret túllépése esetén a támogatás csökkentését az alábbi sorrendben kell végrehajtani:
a) „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 30%-ig,
b) „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 40%-ig,
c) „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 55%-ig,
d) mindhárom biztosítási típus esetében arányosan.
(2) A rendelkezésre álló pénzügyi források felosztása a következő sorrendben, az (1) bekezdés szerinti mértékig történik:
a) „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések,
b) „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések,
c) „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések.


9. Előzetes jóváhagyás


10. § (1) Az Mkk. tv. 16. § (2) bekezdése szerinti jóváhagyás megadását az „A”, „B” és „C” típusú mezőgazdasági biztosítási
szerződések esetében tárgyév január 31-éig lehet kérelmezni.
(2) Amennyiben a szerződéses feltételek megfelelnek az Mkk. tv.-ben, valamint a 3. §-ban és a 4-6. §-ban foglaltaknak, úgy arról az
agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) - tárgyév április 30-ig - közleményt ad ki, amely közlemény az Mkk. tv. 16.
§ (2) bekezdésében meghatározott miniszteri jóváhagyásnak minősül.
(3) Az MVH a (2) bekezdés szerinti miniszteri jóváhagyással rendelkező szerződések Mkk. tv.-vel, továbbá e rendelettel való
összhangját a kötelező tartalmi elemek, valamint a 4-6. §-ok szerinti feltételek teljesítése tekintetében nem vizsgálja.
(4) A Magyar Biztosítók Szövetsége és a Magyarországi Nonprofit Biztosító Egyesületek Szövetsége az Mkk. tv. 16. § (2)
bekezdésében meghatározott eljárás során a miniszter és a biztosítók közötti egyeztetés elősegítése érdekében koordinációs feladatokat lát
el.


10. Adatszolgáltatási kötelezettség


11. § (1) Az Mkk. tv. alkalmazásában az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény az Agrárgazdasági Kutató Intézet.
(2) A biztosító a biztosítási szerződés visszamenőleges hatályú megszűnéséről havonta tájékoztatja az MVH-t.


11. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet 2014. november 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti
ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.
12.
13-15. §


1. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez
Az elektronikus biztosítási szerződés-melléklet kitöltéséhez szükséges terület- és hozamadatok köre
1. a mezőgazdasági termelő azonosító adatai:
1.1. név
1.2. ügyfél-azonosító;
2. a biztosítani kívánt növénykultúra megnevezése (az egységes kérelemhez kiadott hasznosítási kódok és az esetlegesen az adott
hasznosítási kódhoz tartozó pontos megnevezéssel jelzett növénykultúrák szerint);
3. a biztosítani kívánt növénykultúra területi adatai:
3.1. település neve
3.2. MEPAR szerinti blokkazonosító
3.3. táblasorszám;
4. a biztosítani kívánt növénykultúra termelési adatai a tárgyévet megelőző 5 évben évenkénti bontásban :
4.1. terület (ha) a tárgyévet megelőző 5 évben, évenkénti bontásban
4.2. termésmennyiség (t) a tárgyévet megelőző 5 évben, évenkénti bontásban
4.3. hozam (t/ha) a tárgyévet megelőző 5 évben évenkénti bontásban


2. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez
Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződéssel lefedett növénykultúrák
1. búza, kétszeres és egyéb búza (GAB01),
2. árpa (GAB04),
3. káposztarepce (IPA02),
4. tritikále (GAB08),
5. rozs (GAB03),
6. napraforgómag (IPA17),
7. kukorica (GAB06),
8. borszőlő ültetvény (ULT19),
9. alma (ULT01),
10. hagyományos gyümölcsös alma (HAG01),
11. egyéb szőlőültetvény (ULT20),
12. körte (ULT15),
13. hagyományos gyümölcsös körte (HAG15),
14. tavaszi búza (GAB18)


3. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez
A „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződéssel lefedett növénykultúrák
1. kukorica (GAB06),
2. zab (GAB05),
3. szójabab (IPA01),
4. lencse (HUV06),
5. száraz borsó (HUV01),
6. csicseriborsó (HUV08),
7. zöldborsó (ZOL37),
8. cukorborsó (ZOL38),
9. takarmányborsó (TAK18),
10. mezei borsó (TAK19),
11. lóbab (HUV02),
12. csemegekukorica (ZOL43),
13. cukorrépa (CUK01),
14. zöldbab (ZOL41),
15. uborka (ZOL23),
16. dinnye (GYU01),
17. tökre oltott dinnye (GYU03),
18. paprika (ZOL27),
19. fűszerpaprika (AGF01),
20. paradicsom (ZOL22),
21. fejeskáposzta (ZOL04),
22. kelkáposzta (ZOL05),
23. karfiol (ZOL01),
24. brokkoli (ZOL02),
25. sárgarépa (ZOL28),
26. tök (ZOL25),
27. spárga (ZOL14),
28. mák (IPA10),
29. szárazbab (ZOL40),
30. burgonya (BUR01),
31. vöröshagyma (ZOL30),
32. napraforgómag (IPA17),
33. hibridnapraforgó (VET34),
34. hibridkukorica (VET33),
35. termesztett bodza (GYU08),
36. meggy (ULT16),
37. hagyományos gyümölcsös meggy (HAG16),
38. cseresznye (ULT17),
39. hagyományos gyümölcsös cseresznye (HAG17),
40. málna (GYU04),
41. piros ribiszke (GYU09),
42. egyéb ribiszke (GYU10),
43. piszke (GYU05),
44. földieper (GYU02),
45. dió (ULT08),
46. hagyományos gyümölcsös dió (HAG08),
47. cukkini (ZOL26),
48. mustármag (IPA08),
49. olajretekmag (IPA11),
50. olajtökmag (IPA12),
51. durumbúza (GAB02),
52. naspolya (ULT07),
53. hagyományos gyümölcsös naspolya (HAG07),
54. mogyoró (ULT09),
55. hagyományos gyümölcsös mogyoró (HAG09),
56. földimogyoró (IPA06),
57. mandula (ULT10),
58. hagyományos gyümölcsös mandula (HAG10),
59. cékla (ZOL32),
60. retek (étkezési célra) (ZOL35),
61. torma (ZOL36),
62. pasztinák (ZOL45),
63. spenót (ZOL13),
64. petrezselyem (ZOL16),
65. zeller (ZOL08),
66. sóska (ZOL12),
67. rizs (RIZ03),
68. búza, kétszeres, és egyéb búza (GAB01),
69. sárgabarack (ULT04),
70. hagyományos gyümölcsös sárgabarack (HAG04),
71. szilva (ULT06),
72. hagyományos gyümölcsös szilva (HAG06),
73. őszibarack (ULT03),
74. hagyományos gyümölcsös őszibarack (HAG03),
75. birs (ULT18),
76. hagyományos gyümölcsös birs (HAG18).


4. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez
Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás iránti kérelem adattartalma
1. mezőgazdasági termelő azonosítására szolgáló adatok (név, székhely, lakcím, eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosító);
2. a mezőgazdasági termelő vállalkozás mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete;
3. tárgyév, amelyre az e rendelet szerinti támogatást az ügyfél igényli;
4. az igényelt támogatás összege.
Megállapította: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (1). Hatályos: 2014. XII. 1-től.
Megállapította: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (1). Hatályos: 2014. XII. 1-től.
Megállapította: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (1). Hatályos: 2014. XII. 1-től.
Megállapította: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (1). Hatályos: 2014. XII. 1-től.
Megállapította: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (1). Hatályos: 2014. XII. 1-től.
Megállapította: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (1). Hatályos: 2014. XII. 1-től.
Hatályon kívül helyezte: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (7) a). Hatálytalan: 2014. XII. 1-től.
Megállapította: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (2). Hatályos: 2014. XII. 1-től.
Megállapította: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (3). Hatályos: 2014. XII. 1-től.
Megállapította: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (4). Hatályos: 2014. XII. 1-től.
Megállapította: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (5). Hatályos: 2014. XII. 1-től.
Megállapította: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (6). Hatályos: 2014. XII. 1-től.
Hatályon kívül helyezte: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 20. § (7) b). Hatálytalan: 2014. XII. 1-től.
Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2014. XI. 2-től.
Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2014. XI. 2-től.
Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik ilyen adatokkal, úgy a 3. § (7) bekezdés szerint kell eljárni.
A net.jogtar.hu (http://net.jogtar.hu) oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!
« Vissza az előző oldalra!

Székely Dénes - Magyar